Nyob Zoo and Welcome!

CURRENT NEWS!

 1. Gun Rights, August 11, 2018
 2. Employment Law CLE, August 16, 2018

details below!

——————————–

1. KUV LI PHOM: Kawm txog cov cai thiab Tej Txim Yuav Raug Ntawm Kev yog Tswv Phom
When: August 11, 2018, 10AM-12PM
Where: Hmong 18 Council Offices
Hmong American Bar Association(HABA) thiab 18 Xeem thov caw koj tuaj koom thiab kawm. – Thaum twg nomtswv thiaj muaj cai txwv kuv kev uas yog ib tug tswev phom? – Lub txim yuav raug yog zoo li cas yog kuv muaj phom yam tsis muaj liasxee? – Kev uas yog ib tug tswv phom nws yuav cuamtshuam kuv kev xamxaj zoo li cas? Qhov kev sib tham no TSIS YOG tham txog kev yuav mus thov phawmjmij li cas. HABA thiab 18 Xeem yuav miaj khoom txom ncauj ***YUAV QHIA UA LUS HMOOB XWB*** yog muaj lus nug, hu rau HABAntawm 651-337-9194 los email haba.minn@gmail.com
MY GUN: Learn the Laws and Potential Penalties of Gun Ownership The Hmong American Bar Association(HABA) and Hmong 18 Council cordially invites you to attend. – When can the government restrict my gun ownership? – What collateral consequences are there if I own a gun without a license? – How can gun ownership affect my immigration status? This WILL NOT be a discussion on how to obtain a gun permit HABA and Hmong 18 Council will provide light refreshments ***ALL INSTRUCTION WILL BE IN THE HMONG LANGUAGE*** Questions? Email us at Haba.minn@gmail.com or call 651-337-9194
—————————–
2. Employment Discrimination: From Agency to Court
When: August 16, 2018, 6-7pm
Where: Mitchell Hamline School of Law, room 2019
875 Summit Ave, Room 2019, St Paul, MN 55105, USA
Attorney Lao Sue Yang will be presenting on some of the most practical aspects of employment discrimination. Come join us!

2018 Board Members

 

 • President: Fue Lo Thao
 • Vice President: Mai Neng Moua
 • Treasurer: Song Lyfoung
 • Secretary: Shuly Her
 • Advisory Board:
  • Adam Yang
  • Pa Houa Vue
  • Mai Lee Yang